Full Original Name: 
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
Full English Name: 
Center for Education Accreditation, Vietnam National University, Hanoi
Acronym: 
VNU-CEA
Website: 
www.cea.vnu.edu.vn
Street Name: 
Xuan Thuy Street
Number: 
144
Postal Code: 
100000
City: 
Hanoi
Country: 
Telephone: 
+84 (4) 37954666
Fax: 
+84 (4) 37954488
GGP Aligned: